Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2022Z

Kod przedmiotu25S2-SMPDh3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa, UŁ, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi