Wybrane zagadnienia analizy dzieła literackiego

2021Z

Kod przedmiotu25S2-WZADZL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Prokop, J. Sławiński (red.), Liryka polska. Interpretacje, Kraków, 1971 2) J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk , 2006 3) A. Kowalczykowa, Poezja współczesna w szkole. Interpretacje, Warszawa, 1998 4) A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi