Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego

2021Z

Kod przedmiotu25S2-WZGJP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: PWN, 1998 2) D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa: PWN, 2000 3) R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa: PWN, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi