Nauczanie języka polskiego jako obcego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturalnego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich. Specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego jest czterosemestralną formą uzupełnienia głównego kierunku studiów. Wiele uwagi poświęca się zagadnieniom językoznawczym (gramatycznym), ale także zagadnieniom kultury polskiej, dialogu międzykulturowego, miejsca polszczyzny na językowej mapie świata, ponieważ lektor języka polskiego jest nie tylko nauczycielem, ale także ambasadorem kultury polskiej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
Teoria kultury
3,5
Warsztaty translatorskie
2
III - Kierunkowe
Filozofia a literatura
3
Język wartości
1
Językoznawstwo ogólne
5
Metodologia badań literackich
3
Nurty i style literacko-artystyczne
4
Onomastyka
1
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
IV - Specjalnościowych
Emisja głosu
1
Język polski w Europie i na świecie
1
Ortofonia polska
1
Wiedza o kulturze polskiej
1
Wybrane zagadnienia historii Polski
1
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
35,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Komparatystyka literacka
4
Literatura w Internecie
1
Metodologia badań językoznawczych
5
Metodologia badań literackich
3
Nurty i style literacko-artystyczne
4
Problemy leksykologii
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
Życie literackie po 1989 r.
3
IV - Specjalnościowych
Emisja głosu
1
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
1
Kultura języka polskiego
1
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
1
Ortografia polska
1
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
34,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Antropologia literatury
2
Dialektologia
4
Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
1
Historia języka polskiego
4
Komparatystyka literacka
4
Literatura i kultura popularna
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wprowadzenie do semantyki
2
Życie literackie po 1989 r.
5
IV - Specjalnościowych
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
3
Komunikowanie międzykulturowe
2
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
2
Wybrane zagadnienia literatury polskiej
2
SUMA
39,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Elementy językoznawstwa stosowanego
3
Eseistyka literacka i filozoficzna
4
Literatura i kultura popularna
3
Pragmatyka językoznawcza
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
2
IV - Specjalnościowych
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
2
Zagadnienia testowania i certyfikacji języka polskiego
1
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowa
2
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
38,0