Historia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie oraz umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Program studiów przewiduje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji językowych zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna różne kierunki badań historycznych uwzględniających kryterium chronologiczne, merytoryczne oraz specjalistyczne; ma wiedzę o poszczególnych epokach dziejów człowieka, tworzonych przez niego cywilizacji z uwzględnieniem historii społeczno-gospodarczej i politycznej, a także o wytworach tych cywilizacji w obszarze dziedzictwa kulturowego; ma wiedzę o rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych i organizacyjnych instytucji kulturalnych; ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w obszarze działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej, współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania
  - Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych oraz nauk studiowanych specjalności, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych
  - Ma podstawową, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o geografii i historii dawnej i współczesnej Polski, państw europejskich i pozaeuropejskich
  - Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu merytorycznym i specjalistycznym
  - Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy w obszarze politycznym, ekonomicznym oraz dziedzictwa kulturowego
  - Kojarzy powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi; wykazuje znajomość i rozumienie różnych koncepcji polityki gospodarczej, społecznej i ekonomicznej, wykazuje znajomość i rozumienie głównych procesów politycznych (integracyjnych, decyzyjnych)
  - Rozumie rozwój zjawisk i procesów dziejowych w czasie oraz metodę ich diachronicznego ujmowania
  - Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności
  - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych oraz nauk w obszarze studiowanych specjalności
  - Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu naukowego oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności. Ma wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań w praktyce pedagogicznej, na temat metodyki wykonywania zadań w wybranym obszarze działalności pedagogicznej
  - Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na krytykę, analizę i interpretację źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych do poznania obszarów studiowanego kierunku
  - Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych, działaniach pedagogicznych oraz upowszechnianiu wiedzy studiowanego kierunku
  - Rozumie i objaśnia miejsce i znaczenie nauk historycznych oraz nauk z zakresu studiowanych specjalności w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
  - Kojarzy powiązania interdyscyplinarne historii oraz nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk. Dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka
  - Ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i dorobku w zakresie studiowanych specjalności, rozpoznaje i zna różnice w ujęciach w różnych okresach czasu i kontekstach
  - Wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych podłożem narodowym i kulturowym
  - Zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych oraz badań w zakresie studiowanych specjalności, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tych dziedzinach
  - Tłumaczy podstawową terminologię fachową nauk historycznych oraz nauk z zakresu studiowanych specjalności w przynajmniej jednym języku nowożytnym
  - Tłumaczy podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach
  - Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną oraz wiedzę z zakresu studiowanych specjalności
  2. W kategorii umiejętności:
  - Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji; rozwija i pogłębia umiejętności i kompetencje profesjonalne z zakresu studiowanych specjalności, wykazuje umiejętność w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych działań zawodowych
  - Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych, uwzględniających kryterium chronologiczne, merytoryczne oraz specjalistyczne
  - Opanował, stosuje i rozwija podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych oraz fachowe w zakresie studiowanych specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie nauk historycznych oraz w zakresie nauk studiowanych specjalności
  - Analizuje, interpretuje i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych, a także studiowanych specjalności zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak też w popularyzacji nauk historycznych oraz nauk z zakresu studiowanych specjalności
  - Analizuje, interpretuje i wykorzystuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka oraz w działaniach w obszarze studiowanych specjalności. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje
  - Stosuje podstawowe elementy warsztatu badań historyka dobierając metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu; stosuje podstawowe elementy warsztatu naukowego właściwe do badań w obszarze studiowanych specjalności, posiada umiejętność oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na danym etapie edukacyjnym
  - Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych oraz źródeł w zakresie studiowanych specjalności
  - Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych oraz pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.
  - Systematyzuje i opracowuje wyniki kwerendy
  - Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk historycznych oraz w obszarze studiowanych specjalności
  - Pracuje w zespole, rozwiązuje proste problemy z zakresu badań historycznych oraz działań w obszarze studiowanych specjalności, potrafi analizować własne działania, prezentuje wyniki stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury; potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania
  - Wykorzystując zdobytą w toku studiów historycznych wiedzę teoretyczną oraz kompetencje formułuje w sposób krytyczny i obiektywny własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych, itp.
  - Formułuje tezy i argumentuje je z wykorzystaniem poglądów różnych autorów w zakresie znanej mu literatury fachowej
  - Posiada umiejętność pisania w języku ojczystym z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego oraz właściwych dla studiowanych specjalności
  - Poprawnie redaguje, komentuje i opatruje aparatem krytycznym teksty, zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach nauk historycznych oraz studiowanych specjalności
  - Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych oraz pokrewnych, a także profesjonalnej terminologii dla studiowanych specjalności
  - Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych oraz pokrewnych, a także profesjonalnej terminologii w obszarze studiowanych specjalności
  - Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w jednym języku starożytnym lub/i dawnym
  - Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, potrafi oceniać i opracowywać potrzebne materiały w obszarze studiowanego kierunku
  - Posiada podstawowe umiejętności z zakresu metod upowszechniania wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie konieczność przestrzegania zasad i norm etycznych w pracy historyka oraz w pracy w obszarze studiowanych specjalności, a także w popularyzacji wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności
  - Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane podłożem narodowym i kulturowym
  - Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w prezentowaniu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów dawnych i współczesnych, sprzeciwia się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne
  - Docenia rolę nauk studiowanego kierunku oraz pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym
  - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w obszarze studiowanego kierunku i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji personalnych, społecznych i fachowych
  - Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo kulturowe swojego regionu, Polski oraz Europy
  - Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców
  - Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i jest przekonany o ich sensie, wartości i potrzebie
  - Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej oraz kultury pamięci w środowisku lokalnym
  - Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech
  - Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - wyrobienie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
  - wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
  - zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją
  i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  - administracja państwowa i samorządowa,
  - instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
  - instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,
  - wydawnictwa i środki masowego przekazu,
  - instytucje finansowe,
  - instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.
  System kontroli:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracy, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę. Ostateczne zaliczenie praktyk odbywa się poprzez dokonanie wpisu do dzienniczka, indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta. Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego studenta i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów.
  Praktyka dla specjalności nauczycielskiej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.
  Zgodnie z planem studiów i wymaganiami określonymi rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, studenci studiów I stopnia są zobowiązania do odbycia praktyki zgodnie z modułem kształcenia na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Praktyki powinny być zrealizowane i rozliczone po zakończeniu V semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:
  1. zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2. obserwowanie:
  a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
  b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i różnym wieku),
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
  f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,
  h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
  3. współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
  b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji
  c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych
  d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  4. pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:
  a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,
  b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,
  c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,
  d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,
  e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,
  g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;
  5. analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i prowadzonych działań,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony dzienniczek praktyk) oraz pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w szkole jako nauczyciel w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie(po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).Jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu. Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent może podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia kultury
3
EGZ
Wykład
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna w warsztacie historyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina klasyczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Vademecum studiów historycznych
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia starożytna
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prahistoria ziem polskich
2,5
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia Warmii
4
ZAL-O
Wykład
30
Mniejszości narodowe i wspólnoty religijne w Europie
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka mówienia i wystąpień publicznych
1,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina klasyczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze historii
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia starożytna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia średniowieczna Polski
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia średniowieczna powszechna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia Niemiec
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina średniowieczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze historii
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia nowożytna Polski (do końca XVIII w.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia nowożytna powszechna (do końca XVIII w.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia Wielkiej Brytanii
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Historia państw nadbałtyckich
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Muzea Polski i Europy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historia nowoczesna Polski (XIX w. do 1918 r.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia nowoczesna powszechna (XIX w. do 1918 r.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Historia państw Europy Wschodniej
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
29,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia i narracja historyczna
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historia Polski XX wieku
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia powszechna XX wieku
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami RP
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykłady i ćwiczenia specjalizacyjne do wyboru
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wykłady i ćwiczenia specjalizacyjne do wyboru
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Geografia turystyczna świata i Polski
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia publiczna
3
ZAL-O
Wykład
30
Problemy współczesnego świata
2,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0