Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu

Cultural legacy of the chosen region

2022L

Kod przedmiotu26S1-DKWRh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gardocka Teresa i Sobczak Jacek (red.), Prawna ochrona zabytków 7) Zeidler Kamil, 2007r., "Prawo ochrony dziedzictwa kultury", wyd. Warszawa., Toruń, 2010 2) Gutowska Krystyna (red.), Dziedzictwo kulturowe - konteksty odpowiedzialności, Warszawa, 2003 3) Matelski Dariusz, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. 1-2, Kraków, 2006 4) Murzyn Monika A., Purchla Jacek (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków, 2007 5) Pruszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, t. 1-2, Kraków, 2001 6) Zeidler Kamil (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi