Historia Niemiec

2021L

Kod przedmiotu26S1-HN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzejewski M., Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy, Gdańsk, 2003 2) Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław, 1990 3) Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa, 1997 4) Dönhoff M., Kanclerze Republiki Federalnej Niemiec jakich nie znamy, Warszawa, 2999 5) Vogt M., Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart, 2006 6) Müller H., Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Leipzig-Mannheim, 2007 7) Zieliński Z., Niemcy. Zarys dziejów, Katowice, 1998 8) Weber H., Geschichte der DDR, München, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi