Historia powszechna XX wieku

20th Century Word History

2023Z

Kod przedmiotu26S1-HPOWSZh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bartnicki A. red., "Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869 – 2000", .Warszawa 2000, 2) Batowski Henryk, "Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej", Kraków 2001r., 3) Czubiński A., Olszewski W., "Historia powszechna 1939 – 1994", Poznań 1995r.; 4) Krasuski J., "Europa Zachodnia po II wojnie światowej. ,Dzieje polityczne 1945-1993", Warszawa,1995r.; 5) Tyszkiewicz J., Czapiewski E., "Historia Powszechna.Wiek XX", Warszawa 2012r.; 6) Kitchen M.,"Historia Europy 1919 -1939", Wrocław 1997r.; 7) Kubiak K., 2005r., "Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie", Warszawa 1995r.; 8) Kissinger H., "Dyplomacja", Warszawa 2002r., 9) Michałek K., , "Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992", Warszawa., ccc, xx
Literatura uzupełniająca
Uwagi