Prahistoria ziem polskich

Prehistory of the Polish territories

2021Z

Kod przedmiotu26S1-PRAHZPOLh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Godłowski K., Kozłowski J. K., Historia starożytna ziem polskich, Warszawa, 1985 2) Hensel W., Archeologia żywa, Warszawa, 1973 3) Hoffmann M. J., Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn, 1999 4) Hoffmann M. J., Dzieje archeologii Prus Wschodnich. Od początku XVIII wieku do 1920 roku, Olsztyn, 2013 5) Kokowski A., Starożytna Polska. Od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku starożytności, Warszawa, 2005 6) Okulicz J., Okulicz-Kozaryn Ł., Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1, Warszawa, 1981, s. 8-60 7) red. M. J. Hoffmann, J. Sobieraj, Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne. Ostróda 15-17 X 1998, Olsztyn, 1999 8) Dąbrowski J., Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa, 2009 9) Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia - hipotezy - interpretacje, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi