Wybrane problemy powszechnej myśli wojskowej

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-WPPMWh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi