Historia - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcia na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach – po ukończeniu specjalności archiwistycznej, urzędach, wywiadowniach gospodarczych, firmach infobrokerskich, jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją, a także bibliotekach i ośrodkach informacji – po ukończeniu specjalności zarządzanie informacją naukową oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Oferta podjęcia pracy absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie trwania studiów. Może zdobywać węższe klasyfikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Dzięki studiom historycznym, absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1. Wiedza
  - Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych oraz w obszarach badań studiowanych specjalności, ma pogłębioną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w zakresie działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych);
  - ma pogłębiona wiedzę w obszarze działań edytorskich; zna akty prawne regulujące działalność archiwów i bibliotek;
  - ma wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
  - Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin historii, jak: historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, itp. oraz o metodach i problemach badań w obszarach studiowanych specjalności, a także w zakresie badań komparatystycznych;
  - Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych oraz w zakresie studiowanych specjalności, a także podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych ;
  - Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich, państw europejskich oraz pozaeuropejskich;
  - Zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą;
  - Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy w obszarach polityki, gospodarki, wojskowości, dziedzictwa kulturowego;
  - Kojarzy powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi;
  - Rozumie rozwój w czasie zjawisk i procesów dziejowych oraz metodę ich diachronicznego przedstawiania;
  - Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość oraz tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw;
  - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych, zna akty prawne regulujące gromadzenie akt, dotyczące prawa autorskiego i o ochronie danych osobowych, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej;
  - Zna różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badań nad wybraną epoką historyczną oraz metody i narzędzia właściwe dla warsztatu naukowego w zakresie studiowanych specjalności;
  - ma wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, metodyki wykonywanych zadań w obszarze działalności pedagogicznej;
  - Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki zewnętrznej, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych, w zakresie edycji źródłowych oraz działaniach pedagogicznych;
  - Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji, rozumie ich przydatność w badaniach historycznych, w pracach edytorskich, w działaniach pedagogicznych;
  - zna sposoby zarządzania dokumentacją współczesną, zna kategorie i formy dokumentacji, ma wiedzę o tworzeniu systemów komputerowych do zarządzania dokumentacją;
  - Definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych, rozumie i objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych;
  - Kojarzy powiązania interdyscyplinarne i komparatystyczne historii oraz nauk pokrewnych, a także w zakresie studiowanych specjalności z innymi naukami i obszarami nauk;
  - rozumie zastosowanie metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka oraz w pracy w obszarze studiowanych specjalności;
  - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu historii historiografii i metodologii historii;
  - Wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów;
  - Opisuje wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różne stanowiska reprezentowane w naukach historycznych;
  - Zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych oraz zagadnień w obszarze studiowanych specjalności przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny;
  - Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współczesnych instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną oraz wiedzę z zakresu studiowanych specjalności;
  - Posiada pogłębioną wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności;
  2. Umiejętności
  - Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności na etapie heurezy, a także umiejętności badawcze, edytorskie, pedagogiczne w sposób uporządkowany i systematyczny wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji;
  - wykazuje umiejętność samodzielnego podejmowania profesjonalnych działań oraz krytycznej ich oceny;
  - posiada umiejętność poprawnej interpretacji aktów prawnych regulujących działalność instytucji naukowo-badawczych oraz społeczno-oświatowych (archiwów, bibliotek), instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
  - Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych uwzględniających kryterium chronologiczne, merytoryczne oraz specjalistyczne, a także kierunków badań w obszarze studiowanych specjalności ;
  - Formułuje tematy badawcze, stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz w zakresie studiowanych specjalności, posiada umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy dotyczącej praw autorskich i własności intelektualnej;
  - posiada umiejętności diagnostyczne oraz rozwinięte kompetencje komunikacyjne w obszarach działalności pedagogicznej;
  - Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii oraz zagadnień i projektów w obszarze studiowanych specjalności;
  - Stosuje świadomie terminologię fachową właściwą dla nauk historycznych i pokrewnych oraz terminologię fachową właściwą dla obszarów studiowanych specjalności zarówno w pracy badawczej, edytorskiej, jak i działaniach pedagogicznych oraz w popularyzacji nauk studiowanego kierunku;
  - Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań, prac edytorskich oraz działań pedagogicznych teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci;
  - Dobiera świadomie metody i narzędzia badawcze właściwe dla wybranej dziedziny historii oraz dziedzin w obszarach studiowanych specjalności, pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów;
  - Systematyzuje informacje dotyczące nauk studiowanego kierunku oraz pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp.;
  - Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę, analizę oraz interpretację źródeł historycznych w zakresie badań historycznych, edycji źródeł, działań pedagogicznych;
  - Analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie;
  - Stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań oraz innych działań w obszarze studiowanych specjalności; rozumie ich rolę w komunikacji społecznej;
  - Kieruje pracą zespołu lub wykonuje zadania we współpracy z innymi członkami zespołu, w tym również reprezentującymi różne dyscypliny wiedzy oraz różne kręgi kulturowe, potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania;
  - Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną, kompetencje i doświadczenia badawcze w sposób krytyczny i uzasadnia własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych oraz innych zagadnień w obszarze studiowanych specjalności;
  - Argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej, wykorzystując wiedzę i własne doświadczenia badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów historiograficznych;
  - Posiada umiejętność poprawnego pisania w języku ojczystym stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego oraz właściwe dla studiowanych specjalności;
  - Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie poprawnego komentowania, opatrywania przypisami oraz przygotowania do publikacji tekstów, zgodnie z kanonami krytyki przyjętymi w wybranej dziedzinie nauk studiowanego kierunku;
  - Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk studiowanego kierunku;
  - Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk studiowanego kierunku;
  - Tłumaczy, objaśnia i wykorzystuje teksty źródłowe w jednym języku starożytnym lub/i dawnym w badaniach oraz innych działaniach w obszarze studiowanych specjalności;
  - Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu w sposób świadomy i krytyczny;
  - Posiada umiejętność pisania prostych tekstów fachowych z zakresu historii oraz studiowanych specjalności w przynajmniej jednym języku nowożytnym;
  - Stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności;
  3. Kompetencje społeczne
  - Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą badawczą, edytorską, pedagogiczną oraz popularyzacją wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności;
  - ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej;
  - Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny;
  - Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne;
  - Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym;
  - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
  - dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań zawodowych;
  - Docenia, szanuje i jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe swojego regionu, Polski, oraz Europy;
  - Aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych i aktualnych debatach oraz w przekazywaniu informacji o nich osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców; podejmuje działania pedagogiczne i wyzwania zawodowe w różnych środowiskach społecznych, jest przekonany o ich sensie, wartości i potrzebie;
  - Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne w obszarach studiowanego kierunku; ma świadomość profesjonalizmu;
  - Umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę historyczną i kulturę pamięci w różnych środowiskach oraz wiedzę z zakresu studiowanych specjalności;
  - Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Translatorium z języka łacińskiego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
0
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
0
III - Kierunkowe
Nauki pomocnicze historii
0
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Oral history w Polsce i na świecie
0
Warsztat naukowy historyka
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Historia i współczesność służb oraz oddziałów specjalnych
0
Konwersatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
0
Polska technika wojskowa
0
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Translatorium z języka łacińskiego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej
0
ZAL-O
Wykład
30
Edytorstwo źródeł historycznych
0
ZAL-O
Wykład
30
Metodologia historii i historia historiografii
0
Nauki pomocnicze historii
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Historia wojskowa Polski 1918-1989
0
Konwersatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
0
Współczesne siły zbrojne
0
SUMA
1,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy
0
ZAL-O
Wykład
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej
0
ZAL-O
Wykład
30
Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku
0
ZAL-O
Wykład
30
Statystyka i demografia historyczna
0
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
0
V - Specjalizacyjne
Powszechna historia wojen i wojskowości w XX wieku
0
Przedmiot do wyboru
0
Wybrane problemy powszechnej myśli wojskowej
0
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Absolwent na rynku pracy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia a pamięć – wybrane aspekty
0
ZAL-O
Wykład
30
Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
0
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
0
V - Specjalizacyjne
Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa oraz Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych
0
System ochrony granic Polski
0
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
0,0