Historia - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
0
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka łacińskiego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Nauki pomocnicze historii
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Oral history w Polsce i na świecie
0
ZAL-O
Wykład
20
Warsztat naukowy historyka
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Historia i współczesność służb oraz oddziałów specjalnych
0
Konwersatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
0
Polska technika wojskowa
0
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
1,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Translatorium z języka łacińskiego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej
0
ZAL-O
Wykład
30
Edytorstwo źródeł historycznych
0
ZAL-O
Wykład
30
Metodologia historii i historia historiografii
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Nauki pomocnicze historii
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza
0
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Historia wojskowa Polski 1918-1989
0
Konwersatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
0
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne siły zbrojne
0
SUMA
1,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy
0
ZAL-O
Wykład
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej
0
ZAL-O
Wykład
30
Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku
0
ZAL-O
Wykład
30
Statystyka i demografia historyczna
0
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Powszechna historia wojen i wojskowości w XX wieku
0
Przedmiot do wyboru
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane problemy powszechnej myśli wojskowej
4
Wykład monograficzny
0
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
4,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Absolwent na rynku pracy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia a pamięć – wybrane aspekty
0
ZAL-O
Wykład
30
Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
0
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa oraz Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych
0
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System ochrony granic Polski
0
Wykład monograficzny
0
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
5
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
5,0