Emisja głosu

2020L

Kod przedmiotu1400S1O-EMGLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Cele, metody i efekty pracy nad prawidłową emisją głosu 2. Oddech jako podstawa prawidłowej fonacji 3. Podparcie oddechowe i wydłużenie fazy wydechowej (2 jednostki) 4. Rezonatory i rezonans - budowa, zasady działania. 5. Artykulacja - budowa i rola artykulatorów 6. Artykulacja - ćwiczenia 7. cechy prozodyczne mowy 8. Prozodia - ćwiczenia intonacyjne 9. Prozodia - akcent wyrazowy i zdaniowy, pauza, iloczas, barwa, wysokość 10. Prawidłowa emisja a komunikacja interpersonalna 11. Wystąpienia publiczne 12. Zaburzenia emisji głosu 13. Higiena głosu w warunkach wzmożonego wysiłku fonacyjnego
Opis wykładów-
Cel kształceniaPoznanie w teorii i w praktyce zasad prawidłowego posługiwania się głosem i higieny głosu umożliwiających ochronę narządów mowy przed skutkami długotrwałego wysiłku, nabycie umiejętności technik poprawnego oddychania, poprawnej artykulacji i wymowy oraz interpretacji tekstu.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Toczyska B., wyd. Gdańsk, Elementarne ćwiczenia z dykcji, 1995r., tom 2) Łastik A., wyd. Warszawa, Poznaj swój głos, 2002r., tom 3) Toczyska B., wyd. Gdańsk, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, 2007r., tom
Uwagi