Bezpieczeństwo narodowe

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-BEZPNh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza o społeczeństwie, historia państwa i prawa, dzieje oreża polskiego
Wymagania wstępnehistoria ustroju i systemu polityczego państwa,podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych,
Opis ćwiczeń1. Podstawy prawne bezpieczeństwa RP Akty prawne regulujące system bezpieczeństwa narodowego 2. Rola naczelnych organów władzy państwowej w tworzeniu bezpieczeństwa narodwego parlament,rada ministrów, urząd prezydenta, minister obrony narodwqej, minister spraw wewnetrznych 3 Rola organów administracji rządowej w terenie w tworzeniu bezpieczeństwa narodwego urząd wojewody, urząd starosty, urząd wójta 4. Obowiązki obywateli i przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa narpdwego . 5. Organizacje pozarządowe w tworzeniu bezpieczeństwa narodowqego 6. Cywilna obrona narodowa Oorganizacja cywilnej obrony narodwej w województwach, powiatach, gminach 7. Rola Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie narodowym Siły Zbrojne w czasie kryzysu, stanu nadzwyczajnego, wojny, pokoju Rola administracji wojskopwej w tworzeniu bezpieczeństwa narodwego 8. Służby mundurowe w rworzeniu bezpieczeństwa narodwego 9 Rola służb ratowniczych w bezpieczeństwie narodowym 10 Zagrożenia bezpieczeństwa narodwego 11. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach klęsk żywiołowych Ochrona ludności, obiektów i instytucji państwowych 12. Ochrona i obrona granic państwowych
Opis wykładów1. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Podstawowa terminologia bezpieczeństwa narodowego 2. Pojęcie, zakres bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej Istota i znaczenie bezpieczeństwa narodowego Konstytucyjne, ustawowe obowiązki, cele, zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony nrodowej 3. Polityka, strategia bezpieczeństwa a obronność Podmmiotowy i przedmiotowy zakres systemu bezpieczeństwa narodowego 4. Organizacja bezpieczeństwa narodowego 5. Główne problemy bezpieczeństwa globalnego Zagrożenia bezpieczeństwa 8. Stratega Bezpieczeństwa Narodwego Główne założenia strategi bezpieczeństwa 6. System bezpieczeństwa narodowego RP i jego podsystemy 7 System bezpieczeństwa narodwego RP, zadania, struktuta, funkocjonowanie 8 Podsystem wykonawczy systemu bezpieczeństwa narodwego 9 nZarzadzanie kryzysoowe 10. Polityka zagraniczna jako narzędzie systemu bezpieczeństwa narodowego 11. Cele polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa narodwego
Cel kształceniaZapoznanie się studentów z problemami bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, Zapoznanie się studentów z podstawami prawnymi i instytucjonalnymi w dziedzinie bezpieczeństwa w układzie międzynarodowym i narodowym, Wykształcenie w studentach umiejętności rozpoznawania i charakterystyki struktur i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem państwa, Kształtowanie umiejętności zgłębiania refleksji historyczno - politologicznej nad procesami zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, Polski po 1990 roku, zachodzącymi w obszarze polityki zagranicznej i wewnętrznej, Kształtowanie umiejętności naukowej analizy problemów bezpieczeństwa państwa, w zakresie strategii bezpieczeństwa narodowego i systemu obronnego RP, Kształtowanie postaw rozwijajacych ainteresowanie się zjawiskami i procesami zachodzącymi w obszarze bezpieczeństwa i jego zagrożeń na arenie międzynarodowej i wewnętrznej.
Literatura podstawowa1) R. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji, Siedlce, 2010
Uwagi