Dydaktyka historii

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-DH2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, BHP w instytucjach edukacyjnych, podstawy dydaktyki, dydaktyka historii (sem. 4)
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPodsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej w szkole podstawowej, odbytej przez studentów po sem. 4 pod kątem zadań wskazanych w regulaminie praktyki. Dokumentacja praktyki (dziennik praktyk, konspekty przeprowadzonych lekcji, sprawozdania z lekcji/zajęć hospitowanych; opis wykonanych zadań). Organizacja pracy szkoły, realizowane zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki oświatowej, nauczania i oceniania (statut szkoły, plan pracy szkoły, plan wychowawczy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy systemem oceniania), dokumentacja pracy nauczyciela historii. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem. Działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny. Obowiązki zawodowe nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy. Tok metodyczny lekcji, stosowane metody i formy pracy, wykorzystywane środki dydaktyczne. Programy nauczania, podręczniki. Sposoby zadawania i kontrolowania pracy domowej. Sposoby oceniania uczniów. Interakcje nauczyciela i uczniów w toku lekcji, interakcje między uczniami. Funkcjonowanie i aktywność uczniów w czasie lekcji, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności w uczeniu się – profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Kreowanie sytuacji dydaktycznych, sposoby aktywizowania i dyscyplinowania uczniów. Formy zajęć pozalekcyjnych w szkole w zakresie studiowanej specjalności (koła, konkursy przedmiotowe itp.), edukacja regionalna. Praktyka śródroczna (II etap) w szkole podstawowej): hospitacje lekcji historii, lekcje próbne studentów – obserwacja, analizowanie i omawianie lekcji.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest podsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej odbytej po sem. 4 pod kątem zdobytych przez studentów doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz poszerzenia zdobytej w trakcie studiów wiedzy o aspekt praktyczny. Zadaniem studenta jest prezentacja przygotowanej dokumentacji praktyki, analiza i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela, analiza przebiegu prowadzonych lekcji/zajęć dydaktycznych i realizacji zamierzonych celów. Zajęcia służą też pogłębieniu wiedzy na temat wybranych aspektów funkcjonowania szkoły, zadań i obowiązków nauczyciela przedmiotu/ wychowawcy klasy, pogłębieniu umiejętności planowania i prowadzenia lekcji w szkole podstawowej oraz sporządzania i analizy dokumentacji pracy nauczyciela przedmiotu. Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń z dydaktyki historii oraz praktyki przedmiotowo-metodycznej student przystępuje do egzaminu końcowego z przedmiotu (w sem. 5).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków, 2007 2) E. Brudnik, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, t. 2, Kielce, 2002 3) H. Konopka, M. Liedke, M. Ocytko, A. Pasko, Jak uczyć historii w zreformowanej szkole? Praktyczny przewodnik dla przyszłych nauczycieli, Białystok, 2003 4) J. Maternicki (red.), Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli i studentów, Warszawa, 2004 5) S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel (red.), Kierunki badań dydaktycznych. Kierunki zmian edukacji historycznej , Toruń, 2013 6) J. Bielski , Nauczyciel doskonały. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela, Kraków, 2017 7) A. Koszubska, R. Koc, P. Ziółkowski, Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu, Bydgoszcz, 2014 8) E. Kochanowska, J. Skibska (red.), Nauczyciel wobec wyzwań współczesności: dylematy, poszukiwania i inspiracje, Bielsko-Biała, 2013
UwagiOprócz wskazanej literatury studenta obowiązuje zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela w wersji elektronicznej.