Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-DKWRh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie literatury i zasad zaliczenia. 2. Czym jest dziedzictwo kulturowe - wyjaśnienie pojęcia; klasyfikacja dorobku kulturowego. 3. Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu - wybrane przykłady spuścizny ruchomej i nieruchomej. 4. Przygotowanie objazdu naukowego po wybranym regionie - dyskusja nad obszarem do eksploracji. 5. Omówienie wybranych przykładów dziedzictwa kulturowego - prezentacje multimedialne. 6. Analiza objazdu naukowego.
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studenta ze spuścizną kulturową wybranego regionu.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wysocki Jacek (red.), wyd. Olsztyn, Dziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla : stan zachowania, potencjały i problemy, 2009r., tom 2) Liżewska Iwona i Knercer Wiktor, wyd. Olsztyn, Zachowane - ocalone? :, o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, 2003r., tom 3) Lewandowska Izabela, Romulewicz Anita, wyd. Olsztyn , Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, 2010r., tom
Uwagi