Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-DWOS1h
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, BHP w instytucjach edukacyjnych, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńMetody realizacji celów i treści programowych wiedzy o społeczeństwie. Środki dydaktyczne w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu. Różne kształty formalne konspektów i scenariuszy lekcji wiedzy o społeczeństwie. Utrwalanie, kontrola i ocena wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotu. Testy osiągnięć szkolnych; konstruowanie przykładowych zadań sprawdzających stopień opanowania wiadomości i umiejętności uczniów. Hospitacje lekcji wiedzy o społeczeństwie – obserwacja, analizowanie i omawianie lekcji. Regulamin praktyki przedmiotowo-metodycznej, odbywanej po sem. 4.
Opis wykładówMiejsce wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII szkoły podstawowej w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego; przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia. Cele nauczania wiedzy o społeczeństwie, cele lekcji w ujęciu operacyjnym. Kształtowanie pojęć i kategorii społeczno-politycznych, prawnych, ekonomicznych itd., niezbędnych do opisywania rzeczywistości społecznej. Metody realizacji celów i treści programowych wiedzy o społeczeństwie (wprowadzenie do tematu). Środki dydaktyczne w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu; miejsce podręcznika w systemie środków dydaktycznych - funkcje, części składowe i obudowa dydaktyczna podręczników WoS. Lekcja wiedzy o społeczeństwie, konspekt lekcji. Utrwalanie, kontrola i ocena wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Testy osiągnięć szkolnych, rodzaje, formy i typy zadań testowych – przykładowe zadania sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności uczniów. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przedmiotu.
Cel kształceniaCelem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki przedmiotowej i umiejętności niezbędne do podjęcia zadań w ramach ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej (po sem. 4, przedmiot: wiedza o społeczeństwie, kl.VIII). Student uzyskuje podstawy dydaktycznego przygotowania do nauczania wiedzy o społeczeństwie (kontynuacja ćwiczeń - w sem. 5, egzamin - w sem. 5).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) A. Jóźwik, Wiedza o społeczeństwie. Tablice. Zestawienia. Podstawowe wiadomości. Schematy, Warszawa, 2007 2) A. Pawlicki, T. Merta, A. Pacewicz, Z demokracją na ty. Materiały pomocnicze, . Warszawa, 2003 3) W. Szczepański, Jak efektywnie i ciekawie uczyć wiedzy o społeczeństwie?, ,,Wiadomości Historyczne", 2005, nr 5, s. 38-47 4) J. Grajewska-Wróbel, Źródła na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie – pomoc dla ucznia i nauczyciela czy wymuszona egzaminem zewnętrznym konieczność, [w:] Źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Toruń, 2006, s. 259-269 5) D. Konieczka-Śliwińska, Źródła statystyczne w edukacji historycznej i obywatelskiej. Uwagi metodyczne, [w:] Źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Toruń, 2006, s. 127-131 6) S. Kilian (red.), Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Kraków, 2010 7) D. Gribble, Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków, 2005
UwagiOprócz wskazanej literatury podstawowej studenta obowiązuje zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez wykładowcę w wersji elektronicznej.