Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-DWOS2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, BHP w instytucjach edukacyjnych, podstawy dydaktyki, dydaktyka historii, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPodsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej odbytej przez studentów pod kątem zadań wskazanych w regulaminie praktyki. Dokumentacja praktyki; organizacja pracy i funkcjonowanie szkoły, realizowane zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, plany wychowawcze, wewnątrzszkolne i przedmiotowy systemem oceniania; dokumentacja pracy nauczyciela wos. Programy nauczania, podręczniki. Obowiązki zawodowe nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy. Formy zajęć pozalekcyjnych w szkole; metody i formy pracy, wykorzystywane środki dydaktyczne.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest podsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej odbytej po sem. 4 pod kątem zdobytych przez studentów doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz poszerzenia zdobytej w trakcie studiów wiedzy o aspekt praktyczny. Ponadto pogłębienie wiedzy studenta na temat wybranych aspektów funkcjonowania szkoły, zadań i obowiązków nauczyciela przedmiotu/wychowawcy klasy, planowania zajęć na II etapie edukacyjnym oraz sporządzania i analizy dokumentacji pracy nauczyciela przedmiotu. Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń z dydaktyki wos oraz obu etapów praktyki przedmiotowo-metodycznej student przystępuje do egzaminu końcowego z przedmiotu.
Literatura podstawowa1) M. Bieniek, Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, Olsztyn, 2009 2) S. Kilian (red.), Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca1) rózni autorzy, czasopismo "Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie", , 2010-2020
Uwagi