Dziedzictwo kulturowe w edukacji obywatelskiej

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-DZKh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówDziedzictwo kulturowe - wyjaśnienie pojęć. Konwencje UNESCO z 1972 i 2003 r. o dziedzictwie kulturalnym i przyrodniczym oraz o dziedzictwie niematerialnym. System edukacyjny we współczesnej Polsce i możliwości realizacji zagadnień z dziedzictwa kulturwoego. Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur oraz Prus Wschodnich (na wybranych przykładach). Edukacja szkolna i równoległa. Edukacyjne zadania muzeów.
Cel kształceniaCelem jest zrozumienie pojęcia dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne, chciane i niechciane, zapomniane i odkrywane. Także zrozumienie historycznych uwarunkowań dziedzictwa, uwrażliwienie na spuściznę pozostawioną przez poprzednie pokolenia. Wyjaśnienie szczególnej roli jaką dziedzictwo odgrywa w edukacji obywatelskiej. Ukazanie specyfiki kulturowej regionu Warmii i Mazur. Uwrażliwienie na dziedzictwo europejskie, polskie i regionalne.
Literatura podstawowa1) I. Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe − problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn , 2007, s. 65-85 2) I. Lewandowska (red.), Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Olsztyn , 2012 3) Lewandowska I., Romulewicz A., Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn, 2010
Literatura uzupełniająca1) I. Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe Warmii, t. 1, Wiadomości Historyczne, 2012, s. 13-21
Uwagi