Geografia turystyczna świata i Polski

Tourist geography of the World and Poland

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-GTSiPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria Powszechna. Historia Polski. Geografia fizyczna i historyczna świata.
Wymagania wstępneUmiejętność orientacji na mapie fizyczno-geograficznej Europy oraz posiadanie podstawowych informacji na temat historii powszechnej i Polski.
Opis ćwiczeńNie dotyczy
Opis wykładów1. Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych. Podstawowe pojęcia właściwe dla geografii turystycznej. 2. Środowisko geograficzne Europy i Polski, jego przydatność dla geografii turystycznej. 3/4. Walory turystyczne (wypoczynkowe, krajoznawcze, kulturowe i specjalistyczne) Polski. 5. Zagospodarowanie turystyczne Polski. 6/7. Podział Polski na regiony turystyczne. 8. Walory krajoznawcze Europy. 9. Struktura przestrzenna zainwestowania i ruchu turystycznego w Europie. 10/11. Regiony turystyczne Europy. 12/13.Ważniejsze europejskie centra turystyki letniej, zimowej, uzdrowiskowej, pielgrzymkowej i kulturalnej. 14. Mapy, jako źródło wiedzy przydatnej dla geografii turystycznej. 15. Omówienie wybranych prezentacji zaliczeniowych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z geografią turystyczną oraz walorami turystycznymi poszczególnych obszarów świata oraz regionami turystycznymi Polski.
Literatura podstawowa1) Borne H., Doliński A., Organizacja turystyki , Warszawa, 1998 2) Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca1) Jackowski A., Pielgrzymowanie, Warszawa, 2004
UwagiBrak