Historia średniowieczna powszechna

Mediaeval World History

2019L

Kod przedmiotu1426S1O-HISTSPOh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Powszechna Starożytna
Wymagania wstępneWiedza ogólna z zakresu historii powszechnej przed V w. n.e. oraz z zakresu geografii historycznej.
Opis ćwiczeńTreścią zajęć jest przybliżenie Studentom wiedzy z zakresu epoki średniowiecza powszechnego (przede wszystkim europejskiego) ze szczególnym zwróceniem uwagi na historię polityczną, gospodarczą, kultury i rozwój cywilizacji europejskiej.
Opis wykładówCelem prowadzenia zajęć jest przybliżenie Studentom wiedzy z zakresu epoki średniowiecza powszechnego (przede wszystkim europejskiego) ze szczególnym zwróceniem uwagi na historię polityczną, gospodarczą, kultury i rozwój cywilizacji europejskiej.
Cel kształceniaCelem prowadzenia zajęć jest przybliżenie Studentom wiedzy z zakresu epoki średniowiecza powszechnego (przede wszystkim europejskiego) ze szczególnym zwróceniem uwagi na historię polityczną, gospodarczą, kultury i rozwój cywilizacji europejskiej. W trakcie realizacji przedmiotu Student zostanie zapoznany z charakterystycznymi zmianami jakie zachodziły na kontynencie europejskim od XIV do początku XVI stulecia w strukturze społecznej, funkcjonowaniu gospodarki, ustroju politycznym państw, ale również w mentalności społeczeństwa europejskiego, kreowaniem nowych poglądów filozoficznych, rozwijaniem się devotio moderna, powstawaniem prądów reformatorskich, powstawaniem związków wielopaństwowych w dobie unii krewskiej i kalmarskiej, dążeniem do poznania człowieka i narodzeniem się homocentryzmu oraz powstaniem i rozwojem ekspansji Europejczyków poza kontynent i początkami pierwszego kolonialnego podziału świata.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Dawson Ch., Tworzenie się Europy., 1961r., tom 2) Contamine P., Wojna w średniowieczu., 1999r., tom 3) Nowak Z. H., Współpraca polityczna unii polsko-litewskiej i unii kalmarskiej w latach 1411-1425., 1996r., tom 4) Einhard, Życie Karola Wielkiego., 1950r., tom 5) Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek V – XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli i studentów historii., 1997r., tom
UwagiObligatoryjna 100 % frekwencja na zajęciach.