Historia kultury

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-HKh1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneStudent powinien posiadać wiedzę historyczną na poziomie rozszerzonej matury z historii oraz ogólną wiedzę z zakresu historii kultury, w tym zwłaszcza historii sztuki.
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładów1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kultury. Periodyzacja historii kultury europejskiej. 2. Wielkie historyczne cywilizacje i kultury świata – wpływ na kulturę: - cywilizacja Egiptu; - cywilizacje Mezopotamii; - cywilizacja rzymska; - cywilizacja grecka; - cywilizacje Ameryki Środkowej i Południowej. 3. Słowianie w Europie. Słowianie na ziemiach polskich. Wielkopolska i jej rola w kształtowaniu kultury państwa polskiego. 4. Kościół i jego rola w kształtowaniu tożsamości średniowiecznej Europy. 5. Człowiek wobec natury (historia medycyny, praktyki związane z konsumowaniem pożywienia i używek). 6. O kulturowej historii podróżowania i migracji. 7. Oświata, nauka i kultura w Odrodzeniu i Oświeceniu. 8. Kultura polska pod zaborami. 9. Kultura I Rzeczpospolitej, jako dorobek wieloetnicznej społeczności państwa. 10. Modernistyczne nurty kultury XX wieku 11. Popkultura, jej działy i nurty. 12. Kontrkultura i jej nurty. 13. Kolokwium semestralne. 14/15. Dziedzictwo kulturowe Warmii.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami definicji cywilizacji i kultury, z procesami wpływającymi na powstanie, rozwój i upadek cywilizacji. Istotnym elementem zajęć będzie omówienie głównych nurtów i osiągnięć cywilizacji historycznych oraz istniejących współcześnie wraz z nakreśleniem wzajemnych relacji i związków między nimi.
Literatura podstawowa1) Assman A., Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania , Poznań, 2015 2) red., Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, Warszawa, 2008 3) Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca1) Banniard M., Geneza kultury europejskiej V-VIII w., Warszawa, 1995 2) Bogucka M., Kultura-naród-trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989, Warszawa, 2008 3) Libiszowski-Żółtowska M., Grotowska S., Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Kraków, 2010
Uwagibrak