Historia nowożytna powszechna (do końca XVIII w.)

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-HNPh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria średniowieczna powszechna
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu historii
Opis ćwiczeń1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. 2. Odkrycia geograficzne – geneza, najważniejsze wyprawy i znaczenie. 3. Humanizm i renesans – pojęcie, sztuka i architektura, wielcy humaniści. 4. Europa w obliczu nowych wyznań: reformacja i jej konsekwencje. 5. Absolutyzm w Europie XVI-XVIII wieku. 6. Siedemnastowieczna Szwecja – droga ku potędze. 7. Wojna trzydziestoletnia – przykład wojny totalnej? 8. Rewolucje w nowożytnej Europie. 9. Od baroku do oświecenia – kultura nowożytnej Europy.
Opis wykładów1. Europa u progu czasów nowożytnych. 2. Ameryka prekolumbijska i jej podbój. 3. Formowanie się nowożytnych państw europejskich. 4. Rosja w okresie przeobrażeń wewnętrznych w XVI-XVII w. 5. Europa w okresie wojny trzydziestoletniej. 6. Rozwój państwa prusko-brandenburskiego w XVII i XVIII w. 7. Przeobrażenia wewnętrzne w Austrii, Rosji i Prusach w XVIII w. 8. Państwa Czarnego Lądu XVI-XVIII w. 9. Kraje azjatyckie w XVI-XVIII w. 10. Konflikty zbrojne i rywalizacja kolonialna w XVIII w. 11. Sztuka, literatura i nauka doby baroku. 12. Przewrót umysłowy w XVIII w. – Oświecenie. 13. Kryzys starego ładu.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studenta z historią powszechną XVI-XVIII w. - wybraną faktografią oraz procesami występującymi w tym okresie.
Literatura podstawowa1) Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa, 1997 2) Kersten Adam, Historia powszechna – wiek XVII, Warszawa, 1987 3) Maciszewski Jarema, Historia powszechna – wiek oświecenia, Warszawa, 1985 4) Mackenney Richard, Europa XVI wieku, Warszawa, 1998 5) Mikulski K., Wijaczka J., Historia Powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa, 2012 6) Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700, Warszawa, 1998 7) Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa, 1977 8) M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (opr.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa, 1997 9) Wójcik Zbigniew, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa, 1995 10) Wyczański Andrzej, Historia powszechna – wiek XVI, Warszawa, 1987
Literatura uzupełniająca1) Serwański Maciej, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań, 2001 2) Braudel Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa, 1992 3) Braudel Fernand, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2, Gdańsk, 1977 4) Burckhardta Jakuba, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa, 1991 5) E. Garin (red.), Człowiek renesansu, Warszawa, 2001 6) A. Mączak (red.), Dynastie Europy, Wrocław, 2003 7) J. Staszewski (red.), Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, Warszawa, 1991 8) A. Mączak (red.), Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, Warszawa, 1991
UwagiBrak.