Podstawy dydaktyki

Basics of teaching

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-PODDYDh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, BHP w instytucjach edukacyjnych
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPrzedmiot, zadania, funkcje i główne pojęcia dydaktyki. Metody badań dydaktycznych. Rozwój systemów dydaktycznych i myśli pedagogicznej. Cele kształcenia. Treść kształcenia. Procesy kształcenia i samokształcenia. Zasady kształcenia. Kształcenie wielostronne. Metody kształcenia (nauczania-uczenia się). Środki dydaktyczne. Funkcje i treść podręczników szkolnych. Formy organizacyjne kształcenia. Wyniki kształcenia. Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych. Ocenianie szkolne. Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Osobowość i zawód nauczyciela. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem, zadaniami, funkcjami i metodami badań dydaktycznych, składnikami procesu kształcenia, zależnościami warunkującymi przebieg i wyniki nauczania-uczenia się, prawidłowościami, zasadami i regułami procesu kształcenia oraz rozwojem systemów dydaktycznych i myśli pedagogicznej. Zajęcia poprzedzają systematyczny kurs dydaktyki przedmiotowej. Student uzyskuje podstawy przygotowania dydaktycznego, niezbędne w procesie nabywania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) F. Bereźnicki, Podstawy kształcenia ogólnego, Kraków, 2011 2) K. Kruszewski, 45 minut. Prawie cała historia pewnej lekcji, Warszawa, 1993 3) S. Mieszalski, Interakcje w klasie szkolnej, Warszawa, 1990 4) B. Niemierko , Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa, 2002 5) B. Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa, 1990 6) W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa, 1997 7) J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Płock, 2002 8) E. Putkiewicz, Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa, 1990 9) K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2004 10) K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2004 11) J. Bielski , Nauczyciel doskonały. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela , Kraków, 2017 12) M. Kazimierowicz, Nauczyciel współczesnej szkoły: szanse i zagrożenia, Legnica, 2016 13) E. Przygońska (red.), Nauczyciel: rozwój zawodowy i kompetencje, Toruń, 2014
UwagiOprócz wskazanej literatury podstawowej studenta obowiązuje zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez wykładowcę w wersji elektronicznej.