Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-PPMwosh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającedydaktyka wiedzy o społeczeństwie, dydaktyka historii, psychologia, pedagogika, BHP w instytucjach edukacyjnych
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńOrganizacja i funkcjonowanie placówki oświatowej. Podstawowa dokumentacja pracy szkoły i nauczyciela przedmiotu. Wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania. Program nauczania i podręczniki wiedzy o społeczeństwie. Zadania i obowiązki nauczyciela przedmiotu. Formy pracy pozalekcyjnej. Obowiązki wychowawcy klasy, obowiązki organizacyjne nauczyciela. Hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki. Samodzielne przeprowadzenie przez studenta lekcji wiedzy o społeczeństwie. Prowadzenie dokumentacji praktyki.
Opis wykładów-
Cel kształceniaW trakcie praktyki przedmiotowo-metodycznej, podczas hospitacji zajęć nauczyciela-opiekuna oraz samodzielnego prowadzenia lekcji student wykorzystuje wiedzę i doskonali umiejętności uzyskane na zajęciach z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, dydaktyki historii, pedagogiki i psychologii. Zapoznaje się z dokumentacją pracy szkoły i nauczyciela przedmiotu (plany wychowawcze, plany wynikowe), z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, programem nauczania i podręcznikami wiedzy o społeczeństwie, prowadzi dziennik praktyk. Poznaje obowiązki i formy pracy nauczyciela, bierze udział w pracach pozalekcyjnych w zakresie swojej specjalności. Hospituje lekcje, obserwuje interakcje nauczyciel – uczniowie i interakcje między członkami zespołu klasowego, sporządza notatki. Przygotowuje konspekty prowadzonych lekcji i środki dydaktyczne, konsultuje planowane działania z nauczycielem. Omawia przebieg prowadzonych zajęć, realizację zamierzonych celów, wyciąga wnioski do dalszej pracy.
Literatura podstawowa1) S. Kilian (red.), S. Kilian (red.), Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Kraków, 2010 2) J. Korzeniowski, M. Machałek, Edukacja obywatelska w szkole: teoria i praktyka, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) różni autorzy, czasopismo "Wiadmości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie", , 2010-2020
Uwagi