Podstawy prawno-ustrojowe Polski

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-PPUPh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii i geografii na poziomie szkoły średniej, umiejętność analizy i wyciągania wniosków, stawiania pytań i formułowania hipotez
Opis ćwiczeńZajęcia organizacyjne: omówienie zagadnień programowych; przedstawienie literatury przedmiotu; warunki uzyskania zaliczenia Państwo patrymonialne i monarchia stanowa Rzeczpospolita szlachecka i monarchia konstytucyjna Namiastka swobód (Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie) II Rzeczpospolita i lata 1939-1945 Polska Rzeczpospolita Ludowa i jej ustrój III Rzeczpospolita Podsumowanie zajęć, zaliczenie końcowe z ćwiczeń.
Opis wykładówZajęcia organizacyjne: omówienie zagadnień programowych; przedstawienie literatury przedmiotu; warunki uzyskania zaliczenia Państwo patrymonialne i monarchia stanowa Rzeczpospolita szlachecka i monarchia konstytucyjna Namiastka swobód (Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie) II Rzeczpospolita i lata 1939-1945 Polska Rzeczpospolita Ludowa i jej ustrój III Rzeczpospolita Podsumowanie zajęć, zaliczenie końcowe z wykładów.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z z zakresu podstaw prawno-ustrojowych państwa polskiego w ujęciu historycznym (chronologicznym), zagadnieniami związanymi z terminologią pojęciową
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Łaszewski R., Salmonowicz S., wyd. Warszawa, Historia ustroju Polski, 1995r., tom
Uwagibrak