Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-SLPD2
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWarsztat badawczy historyka dziejów najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z badaniami socjologicznymi i pedagogicznymi. Specyfika i założenia pracy licencjackiej - konstrukcja, metodologia, zasób literatury i źródeł. Bibliografie regionalne. Czytanie i interpretacja poszczególnych rozdziałów pracy.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem jest doskonalenie warsztatu historyka dziejów najnowszych, zapoznanie ze specyficznymi dla tej epoki źródłami i ich krytyką, wyrobienie umiejętności poszukiwań badawczych, sporządzania bibliografii, stosowania przypisów, analizy, selekcji i syntezy materiału badawczego, wyciągania wniosków, konstruowania pisemnej rozprawy.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Lewandowska I., wyd. Olsztyn , Historia najnowsza a inne dyscypliny i subdyscypliny badawcze. Zarys problematyki, w: Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, 2006r., tom , 145-163s. 2) Topolski J., wyd. Warszawa , Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, 1996r., tom 3) Świeżawski A., wyd. Częstochowa , Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, 2001r., tom 4) Szymański J., wyd. Warszawa , Nauki pomocnicze historii , 2004r., tom
Uwagi