Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-WYKMONh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceNajnowsza historia Polski i Europy
Wymagania wstępneZnajomość najnowszej historii Polski i Europy
Opis ćwiczeńNie dotyczy.
Opis wykładówTreścią wykładu jest przedstawienie genezy, historii i obecnej sytuacji sytuacji mniejszości narodowych w Europie. Tematem wykładu będzie system ochrony mniejszości narodowych i polityka edukacyjna UE wobec nich.
Cel kształceniaCelem wykładu jest pokazanie wielokulturowości współczesnej Europy, występujących w związku z tym problemów i metod ich rozwiązywania
Literatura podstawowa1) G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011
Literatura uzupełniająca1) S.Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa, 2008 2) Praca zbiorowa, Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, Warszawa, 2004 3) Praca zbiorowa, Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Poznań, 1996
Uwagibrak