Dydaktyka historii

2022L

Kod przedmiotu26S1O-DH1h
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bieniek, Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, Olsztyn, 2009 2) E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, Warszawa, 2008 3) J. Maternicki (red.), Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli i studentów, Warszawa, 2004 4) J. Maternicki, Pojęcie, przedmiot, zadania i funkcje dydaktyki historii, ,,Wiadomości Historyczne", 1992, nr 1 5) H. Suchojad, Taksonomia celów a nauczanie historii, ,,Wiadomości Historyczne", 1986, nr 5, s. 435-440 6) J. Maternicki, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, ,,Wiadomości Historyczne", 2003, nr 2, s. 82-92
Literatura uzupełniająca
Uwagi