Dziedzictwo kulturowe w edukacji obywatelskiej

2023Z

Kod przedmiotu26S1O-DZKh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Skrzypczak A. (red.), Dziedzictwo kulturowe: informacja, mniejszości etniczne. Materiały z międzynarodowego seminarium Zachowanie dziedzictwa kulturowego: dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, Warszawa 5-7 grudnia 1994 r., Warszawa, 1996 2) Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków, 2012 3) Dębiński A., Pietraszko L., Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, Lublin, 2014 4) Wysocki J. (red.), Dziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, Olsztyn, 2006 5) Liżewskia I., Knercer W. (red.), Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Olsztyn, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi