Elementy ekonomii i gospodarki

2023Z

Kod przedmiotu26S1O-EEIGh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówroblematyka wykładów koncentruje się na makro- i mikroanalizie rynku, teorii racjonalnego zachowania się konsumenta, analizie czynników produkcji, teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa, tworzeniu i podziale dochodu narodowego w systemie gospodarki rynkowej, budżecie i polityce fiskalnej państwa, pieniądzu i rynkowi pieniężnemu, inflacji i bezrobociu, gospodarce otwartej.,ĆWICZENIA:Problematyka ćwiczeń koncentruje się na makro- i mikroanalizie rynku, gospodarce otwartej oraz konkurencyjności regionów/gospodarek narodowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) John Sloman, Podstawy ekonomii, wyd. PWE, 2001 2) Milewski R., Kwiatkowski E. (red), Podstawy ekonomii, wyd. PWN, 2007 3) Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii , wyd. Key Text, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-