Historia kultury

2021Z

Kod przedmiotu26S1O-HKh1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodczas wykładu zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia z zakresu historii kultury: periodyzacja historii kultury europejskiej; wielkie historyczne cywilizacje i kultury świata wraz ze szczególnym akcentem na ich wpływ na kulturę europejską; kulturowa historia podróżowania i migracji; Rzeczpospolita w dobie Renesansu na tle Renesansu europejskiego; najważniejsze prądy umysłowe i osiągnięcia Oświecenie „Siècle des Lumières”; człowiek wobec natury (historia medycyny, praktyki związane z konsumowaniem używek i pożywienia); kultura Rzeczpospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym; modernizm w architekturze XX wieku; kultura masowa; Kontrkultura i jej nurty; dziedzictwo kulturowe Warmii.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Assman A., Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania , Poznań, 2015 2) red., Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, Warszawa, 2008 3) Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiNieobecności - zaliczenie ustne na konsultacjach (w ciągu dwóch tygodni po zaistnieniu nieobecności lub zakończeniu zwolnienia lekarskiego studenta)