Historia nowożytna powszechna (do końca XVIII w.)

2022Z

Kod przedmiotu26S1O-HNPh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Europa u progu czasów nowożytnych. 2. Państwa Czarnego Lądu XVI-XVIII w. 3. Ameryka prekolumbijska i jej podbój. 4. Formowanie się nowożytnych państw europejskich. 5. Rosja w okresie przeobrażeń wewnętrznych w XVI-XVII w. 6. Europa w okresie wojny trzydziestoletniej. 7. Sztuka, literatura i nauka doby baroku. 8. Rozwój państwa prusko-brandenburskiego w XVII i XVIII w. 9. Przeobrażenia wewnętrzne w Austrii, Rosji i Prusach w XVIII w. 10. Konflikty zbrojne i rywalizacja kolonialna w XVIII w. 11. Przewrót umysłowy w XVIII w. – Oświecenie. 12. Kraje azjatyckie w XVI-XVIII w. 13. Kryzys starego ładu.,ĆWICZENIA:1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. 2. Odkrycia geograficzne – geneza, najważniejsze wyprawy i znaczenie. 3. Humanizm i renesans – pojęcie, sztuka i architektura, wielcy humaniści. 4. Europa w obliczu nowych wyznań: reformacja i jej konsekwencje. 5. Absolutyzm w Europie XVI-XVIII wieku. 6. Siedemnastowieczna Szwecja – droga ku potędze. 7. Wojna trzydziestoletnia – przykład wojny totalnej? 8. Rewolucje w nowożytnej Europie. 9. Od baroku do oświecenia – kultura nowożytnej Europy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa, 1997 2) Kersten Adam, Historia powszechna – wiek XVII, Warszawa, 1987 3) Maciszewski Jarema, Historia powszechna – wiek oświecenia, Warszawa, 1985 4) Mackenney Richard, Europa XVI wieku, Warszawa, 1998 5) Mikulski K., Wijaczka J., Historia Powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa, 2012 6) Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700, Warszawa, 1998 7) Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa, 1977 8) M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (opr.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa, 1997 9) Wójcik Zbigniew, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa, 1995 10) Wyczański Andrzej, Historia powszechna – wiek XVI, Warszawa, 1987
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.