Historia powszechna XX wieku

20th Century Word History

2023Z

Kod przedmiotu26S1O-HPOWSZh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bartnicki A. red.,, Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869 – 2000", ,, Warszawa , 2000 2) Batowski Henryk, , Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej", , Kraków, 2001r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi