Integracja europejska i instytucje europejskie

2023L

Kod przedmiotu26S1O-IEIEh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówHistoria procesu integracji europejskiej. Społeczno-kulturowy, prawny, ekonomiczny i polityczny wymiar integracji europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej: kryteria podziału instytucji UE, zasady systemu instytucjonalnego. Podstawa prawna funkcjonowania, tryb powoływania, skład, organizacja wewnętrzna, kompetencje oraz znaczenie dla systemu politycznego UE poszczególnych instytucji unijnych, przede wszystkim Rady Europejskiej, Rady, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Banku Centralnego. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE; Polska w UE.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi