Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2023L

Kod przedmiotu26S1O-WYKMONh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi