Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

OSH (Occupational Safety and health)

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówRegulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia (Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Literatura podstawowa1) pod red. Danuty Koradeckiej, 1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) RP, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, MNiSW, 2018 , CIOP Warszawa, 2006 2) RP, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , MNiSW, 2018 3) RP, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 2090) w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, MNiSW, 2018
Literatura uzupełniająca1) RP, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, MNiSW, 2018
UwagiBrak