Blok specjalizacyjny do wyboru

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-BSW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria średniowieczna powszechna i Polski, Historia nowożytna powszechna i Polski
Wymagania wstępneZnajomość dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI w.; Umiejętność krytycznej analizy literatury naukowej oraz źródeł historycznych w zakresie tematycznym i chronologicznym dostosowanym do tematyki wykładu.
Opis ćwiczeńHistoria polityczna ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 r.Zagadnienia szczegółowe:Zajęcia wprowadzające w zakres tematyczny przedmiotu. Historia ziem litewskich do końca XII w. Litwini i ich sąsiedzi w początkach XIII w. Kształtowanie się ziem litewskich za panowania Mendoga (do 1263 r.). Litwa od śmierci Mendoga do śmierci Trojdena. Stosunki społeczne i organizacja wewnętrzna państwa litewskiego do końca XIII w. Pierwsi Giedyminowicze. Historia polityczna – od Witenesa do Kiejstuta i Jagiełły (do 1382 r.). Panowanie Jagiełły – unia z Królestwem Polskim, chrzest Litwy. Walka Witolda o władzę (do ugody ostrowskiej). Umocnienie się Witolda na tronie Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego rządy (1401-1430). Od Świdrygiełły do Aleksandra Jagiellończyka (1430-1506). Państwo i społeczeństwo litewskie w XV-XVI w.: organizacja państwa, stosunki społeczne i gospodarcze, religie i kościoły, kultura umysłowa. Polityka zagraniczna w latach 1507-1526. Wojny z Moskwą do roku 1537. Zmiany ustrojowe za ostatnich Jagiellonów.
Opis wykładówWybrane zagadnienia dotyczącymi genezy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Charakterystyka najważniejszych wydarzeń i postaci mających wpływ na kształtujący się organizm państwowy. Relacje z sąsiadami Litwy, m.in. z Polską, Zakonem Krzyżackim i Rusią Moskiewską.
Cel kształceniaWielkie Księstwo Litewskie jako państwo nie istnieje już od ponad dwóch stuleci. Mimo upływu lat jest ono obecne w naszym życiu codziennym jako zjawisko historyczne i kulturowe. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi genezy państwa, przedstawienie najważniejszych wydarzeń i postaci kształtującego się organizmu państwowego. Przedstawiony zostanie długi, skomplikowany i żmudny proces wkraczania państwa litewskiego na arenę międzynarodową, omówione zostaną relacje z sąsiadami, m.in. z Polską, Zakonem Krzyżackim i Rusią Moskiewską. Uczestnicy wykładu będą mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem m. in. historiografii polskiej i litewskiej na temat wspólnych dziejów w celu lepszego poznania i zrozumienia a nie eksponowania różnic w odczytywaniu historii. Wprowadzenie poszerzonej wiedzy, terminologii i różnych koncepcji badawczych dotyczących omawianego tematu
Literatura podstawowa1) Błaszczyk G., Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492-1569 , Poznań, 2002 2) Kiaupa Z. Kiaupiene J., Kuncevicius A., Historia Litwy od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa, 2008 3) Łowmiański H., Studia nad dziejami Wielkiego księstwa Litewskiego, Wilno, 1983
Literatura uzupełniająca1) Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka , Poznań, 1995
UwagiBrak