Dydaktyka historii

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-DH1h
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychlogia, pedagogika, dydaktyka historii na studiach I stopnia
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńOperacjonalizacja celów kształcenia historycznego w liceum ogólnokształcącym; środki dydaktyczne w edukacji historycznej; miejsce podręcznika w systemie środków dydaktycznych; metody i techniki realizacji celów i treści programowych; lekcja historii, różne kształty formalne konspektów i scenariuszy lekcji; hospitacje lekcji historii, lekcje próbne studentów – obserwacja, analizowanie i omawianie lekcji.
Opis wykładówEdukacja historyczna w świetle aktualnych podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego; nauczyciel historii i warsztat jego pracy; metody i techniki kształcenia historycznego; edukacja regionalna; historia mówiona na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; konspekt lekcji; egzamin maturalny z historii - arkusze zadań, oceny, wnioski; reforma systemu edukacji w Polsce.
Cel kształceniaTematyka wykładów stanowi podbudowę teoretyczną do ćwiczeń i zajęć metodycznych. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy teoretycznej studenta z zakresu dydaktyki historii oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia zadań w ramach ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej (po sem 2). Absolwent kontynuuje dydaktyczne przygotowanie niezbędne w procesie nabywania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
Literatura podstawowa1) Bieniek M., Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, Olsztyn, 2009 2) E. Chorąży, D. KonieczkaŚliwińska, S. Roszak S., Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) różni autorzy, czasopismo "Wiadomości Historyczne", , 2010-2019
Uwagi