Dydaktyka historii

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-DH2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, dydaktyka historii (sem. 2)
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPodsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej pod kątem zadań zaplanowanych w regulaminie praktyki. Organizacja pracy szkoły, dokumentacja funkcjonowania placówki oświatowej, nauczania i oceniania, planowanie i dokumentacja pracy nauczyciela historii. Wybrane aspekty edukacji historycznej na kolejnym etapie edukacji. Praktyka przedmiotowo-metodyczna śródroczna w szkole ponadpodstawowej: hospitacje lekcji historii, lekcje próbne studentów – obserwacja, analizowanie i omawianie lekcji. Regulamin ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej odbywanej w liceum ogólnokształcącym lub technikum.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest podsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej pod kątem zdobytych przez studentów doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz poszerzenia nabytej w trakcie studiów wiedzy o aspekt praktyczny. Student pogłębia też wiedzę na temat wybranych aspektów edukacji historycznej na kolejnym etapie edukacji. Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń z dydaktyki historii oraz praktyki przedmiotowo-metodycznej student przystępuje do egzaminu końcowego z przedmiotu.
Literatura podstawowa1) M. Bieniek, Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, Olsztyn, 2009 2) E. Chorąży, D. KonieczkaŚliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) różni autorzy, czasopismo "Wiadomości Historyczne", , 2010-2019
Uwagi