Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-DWOS1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika, dydaktyka historii
Wymagania wstępnepodstawy wiedzy o pedagogice i dydaktyce nauczania przedmiotu
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń rozwinięte zostaną umiejętności praktyczne niezbędne w pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, m.in.: umiejętność planowania lekcji, formułowania jej celów, doboru właściwej metody realizacji programu, posługiwania się różnymi narzędziami dydaktycznymi, umiejętność formułowania pytań oraz jasnych i zrozumiałych poleceń
Opis wykładówZapoznanie studentów ze specyfiką dydaktyczną przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. W ramach zajęć dokonana zostanie analiza wymagań ogólnych i szczegółowych ujętych w podstawie programowej, przekazana zostanie pogłębiona i rozszerzona wiedza teoretyczna dotycząca środków dydaktycznych, metod nauczania oraz form pracy, form pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
Cel kształceniaprzygotowanie studentów specjalności nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzy o społeczeństwie
Literatura podstawowa1) D. Ura, M. Gensler, Wybrane problemy z metodyki nauczania wiedzy o społeczeństwie, Warszawa, 1996 2) C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa, 2000 3) Podstawy, wiedzy o społeczeństwie dla II i III etapu edukacyjnego, programowe, nowe 4) Programy, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, nauczania , nowe
Literatura uzupełniająca
Uwagi