Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-DWOS2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, dydaktyka historii, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (sem. 2)
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPodsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej odbytej przez studentów po sem. 2 w liceum ogólnokształcącym pod kątem zadań zaplanowanych w regulaminie praktyki. Organizacja pracy szkoły, dokumentacja funkcjonowania placówki oświatowej, dokumentacja nauczania i oceniania (statut szkoły, plan pracy szkoły, plan wychowawczy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania). Planowanie i dokumentacja pracy nauczyciela WoS. Wybrane aspekty nauczania przedmiotu. Omówienie formuły egzaminu końcowego z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest podsumowanie praktyki przedmiotowo-metodycznej odbytej po sem. 2 pod kątem zdobytych przez studentów doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz poszerzenia nabytej w trakcie studiów wiedzy o aspekt praktyczny. Zadaniem studenta jest prezentacja przygotowanej dokumentacji praktyki, analiza i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela, analiza przebiegu prowadzonych lekcji/zajęć dydaktycznych i realizacji zamierzonych celów. Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy na temat funkcjonowania szkoły, zadań i obowiązków nauczyciela przedmiotu/wychowawcy klasy. Student pogłębia też wiedzę na temat wybranych aspektów nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej oraz umiejętność planowania zajęć, sporządzania i analizy dokumentacji pracy nauczyciela przedmiotu. Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie oraz praktyki przedmiotowo-metodycznej student przystępuje do egzaminu końcowego z przedmiotu (w sem. 3).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) W. Szczepański, Jak efektywnie i ciekawie uczyć wiedzy o społeczeństwie?, ,,Wiadomości Historyczne”, 2005, nr 5, s. 38-47 2) J. Korzeniowski, M. Machałek, Edukacja obywatelska w szkole: teoria i praktyka, Warszawa, 2011 3) Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, Poznań, 1998 4) S. Kilian (red.), Edukacja obywatelska we współczesnej szkole , Kraków, 2010 5) D. Gribble, Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia , Kraków , 2005
UwagiOprócz wskazanej literatury studenta obowiązuje zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez wykładowcę w wersji elektronicznej oraz analiza treści bieżących numerów czasopisma ,,Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie"