Edytorstwo źródeł historycznych

Editing Historical Sources

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-EZHh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii
Wymagania wstępneogólna wiedza w zajresie heurystyki i hermeneutyki
Opis ćwiczeńxxx
Opis wykładów1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie sylabusa; 2. Pojęcia ogólne z edytorstwa. Edytorstwo praktyczne (użytkowe); 3. Edytorstwo literackie jako początek edytorstwa naukowego; 4. Narodziny programu edytorskiego w czasach saskich; 5. Edycje źródeł dokumentowych w XVIII wieku; 6. Monumenta Poloniae Historicaseria zapoczątkowana w 1863 r. przez Augusta Bielowskiego jako wielkie wydarzenie w dziejach edytorstwa polskiego w zakresie źródeł historiograficznych; 7. Wielkie serie wydawnicze Akademii Umiejętności. Dorobek wydawniczy Komisji Historycznej do 1918 r.; 8. Kształtowanie się metody wydawniczej dla źródeł historycznych. Instrukcje wydawnicze. Typy wydawnictw. Cele poszczególnych typów wydawnictw źródłowych; 9. Acta Tomiciana - seria do poznania dziejów polskich okresu odrodzenia. Przykład wydawnictwa kontynuowanego przez kolejne pokolenia historyków; 10.Corpus inscriptionum Poloniae - przykład wydawnictwa źródeł epigraficznych i jego wartość badawcza; 11. Zasłużeni historycy dla edytorstwa polskiego; 12. Wydawnictwa źródłowe do dziejów Warmii; 13. Zasłużeni historycy dla edytorstwa warmińskiego.
Cel kształceniaZajęcia z edytorstwa źródeł historycznych mają na celu wskazanie na wartość wydawnictw źródłowych zarówno źródeł historiograficznych, jak i dokumentowych w badaniach naukowych.Zdobyta wiedza winna uwrażliwić studenta na wysiłek edytorski historyków wydawców, a także zachęcić do pracy edytorskiej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Dymmel P., wyd. Lublin, Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce, 2001r., tom x, xs. 2) Tazbir J., wyd. Gdańsk, Edytorskie potknięcia, 1997r., tom x, xs.
Uwagibez uwag