Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej

Social and Cultural Issues in Modern Poland and Europe

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-PSIKPh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria nowożytna Polski i powszechna
Wymagania wstępneznajomość elementarnej terminologii historycznej; ogólna wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej;
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówHistoria kultury i historia społeczna jako przedmioty badań naukowych. Kultura w ujęciu historyka. Determinanty i kierunki przemian społecznych i kulturalnych w Europie i progu epoki nowożytnej.Struktury społeczne w państwach europejskich w XVI-XVII w. Wieloetniczne społeczeństwo państwa polsko-litewskiego (rodzina, wychowanie). Wpływ przemian ekonomicznych na struktury społeczne państw europejskich. Społeczeństwa państw islamskich w Europie (Turcja, Chanat Krymski). Środowisko żołnierzy - charakterystyka społecznej grupy zawodowej.Margines społeczny. Przestępczość. Higiena, choroby, opieka medyczna jako problemy społeczne. Rola wyznaniowa i kulturalna Królewca i jego wpływ na kulturę polską. Działalność wyznaniowa, kulturalna i naukowa osób związanych z Królewcem.
Cel kształceniaPrzedstawienie i pogłębienie znajomości problematyki badań nad historią społeczną i historią kultury czasów nowożytnych
Literatura podstawowa1) W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, , t. I-II, Warszawa, 1986 2) M. Markiewicz, Historia Polski 1492 - 1795, Kraków, 2004 3) E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) M. Bogucka, "Kultura naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku", Warszawa, 2008 2) J. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI - XVIII, t. I-II, Warszawa, 1976 3) A. Mączak, Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, t. I-II, Warszawa, 1991 4) A. Wyczański, Polska w epoce Odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa, 1986 5) J. Tazbir, Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa, 1969
Uwagi