Statystyka i demografia historyczna

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-SIDHh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej
Opis ćwiczeńWprowadzenie w terminologię. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat zadań statystyki: zbierania danych, ich przetwarzania i organizacji oraz analizy uzyskanych w ten sposób informacji. Omówienie metod statystycznego opisu rozkładu cechy: wartość średnia (arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna), pozycyjne miary położenia (dominanta, kwartale), odchylenie standardowe, asymetria rozkładu cechy, koncentracja.
Opis wykładówWprowadzenie w terminologię, umiejscowienie demografii historycznej pośród nauk humanistycznych. Ukazanie form i kierunków ekspansji gatunku homo sapiens. Omówienie ekspansji demograficznej Europy (wyprawy Wikingów, wyprawy krzyżowe, kolonializm) oraz ich skutków. Przedstawienie wybranych chorób, dziesiątkujących Europę i świat w okresie średniowiecznym i nowożytnym. Opis zmian struktur rodziny oraz korelacji między zmianami demograficznymi, rewolucją przemysłową i urbanizacją. Przedstawienie XX-wiecznych trendów demograficznych w Polsce i na świecie, wskazanie na wydarzenia, które w sposób istotny zmieniły oblicze demograficzne świata (czystki etniczne, przymusowe przesiedlenia, ludobójstwo).
Cel kształceniaStudent poznaje zmiany demograficzne Polski i świata na przestrzeni wieków i potrafi powiązać je z innymi procesami (historycznymi, demograficznymi, społecznymi, gospodarczymi). Student zaznajamia się ze specyfiką badań statystycznych i rozumie potrzebę ich stosowania w pracy historyka.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Ch. Duncan, S. Scott, Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa , 2008 2) ; J. Holzer, Europejska tragedia XX wieku. II wojna światowa, Warszawa , 2005 3) S. Milewski, Codzienność niegdysiejszej Warszawy, Warszawa , 2010 4) W. Naphy, A. Spicer, Czarna śmierć, Warszawa , 2004 5) W. Materski, T. Szarota (red.), Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, Warszawa , 2009 6) A. Mączak (red.), Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, Warszawa , 1991 7) K. Ashenburg, Historia brudu, Warszawa , 2009 8) H. Kurowska (red.), Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, Zielona Góra , 2010 9) B. Brunetau, Wiek ludobójstwa, Warszawa , 2005 10) P. Chaunau, Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa , 1989 11) A. W. Crosby, Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy 900-1900, Warszawa , 1999 12) J. Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, Warszawa , 1987 13) M. Jaszczuk-Surma, Ospa i dżuma: epidemie, które wpłynęły na losy świata, Historia na źródłach oparta : studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę uro, 2017, s. 99-108 14) K. Polek, Ł. T. Sroka (red.), Epidemie w dziejach Europy: konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, Kraków, 2016
Uwagi