Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-SMPD3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceproseminarium
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z przedmiotów podstawowych i kierunkowych objętych planem studiów na kierunku historia.
Opis ćwiczeńZapoznanie z tematyką seminarium dyplomowego. Ustalenie wstępnych tematów prac oraz omówienie minimalnych wymagań stawianych pracom dyplomowym. Zasady kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Poprawna konstrukcja konspektu pracy naukowej.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie studentom zasad przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i archiwalnej, opracowywania zgromadzonego materiału, budowy i techniki pisania pracy naukowej, mających prowadzić do przygotowania i napisania przez każdego uczestnika seminarium pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) -, Literatura dobierana indywidualnie przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy magisterskiej., -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi