Węzłowe problemy gospodarcze średniowiecznej Polski

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-WPGSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria średniowieczna Polski, Vademecum badań historycznych, Nauki pomocnicze historii
Wymagania wstępneStudent powinien posiadać wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z historią polityczną Polski w średniowieczu oraz znajomość dyskusji opartej na lekturze poprawnie dobranych źródeł oraz literatury naukowej dotyczącej omawianej epoki.
Opis ćwiczeńNie dotyczy
Opis wykładówI. Rozwój gospodarczy Europy w średniowieczu i na ziemiach polskich – wprowadzenie do zagadnienia. II. Czasy wczesnopiastowskie III. Rozkwit średniowiecza na ziemiach polskich (od początku XIII wiek do Czarnej Śmierci) IV. Późne średniowiecze w Polsce (od Czarnej Śmierci do końca XV wieku)
Cel kształceniaPrzedstawiona podczas wykładów rekonstrukcja i analiza ewolucji ustroju społeczno-gospodarczego Polski w okresie średniowiecza pozwoli na zapoznanie studenta z prawidłowościami rozwoju gospodarczego ziem polskich oraz wskaże tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium. Zajęcia z przedmiotu Historia gospodarcza, poprzez przestrzeni dziejów, mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w średniowieczu na ziemiach polskich. Wykłady umożliwią studentom szersze spojrzenie na korelację funkcjonowania gospodarczego ziem polskich z wydarzeniami polityczno-gospodarczymi w Europie.
Literatura podstawowa1) Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 2012 2) Małowist M., Wschód a zachód Europy w XIII-XVI wieku, Warszawa, 2006 3) Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XII wiek, Poznań, 2000
Literatura uzupełniająca1) Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa, 2010
UwagiBrak