Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcia na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent przygotowany jest do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Zasób uzyskanych umiejętności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych oraz w obszarach badań studiowanych specjalności, ma pogłębioną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w zakresie działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych); ma pogłębiona wiedzę w obszarze działań edytorskich; zna akty prawne regulujące działalność archiwów i bibliotek; ma wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
  - Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin historii, jak: historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, itp. oraz o metodach i problemach badań w obszarach studiowanych specjalności, a także w zakresie badań komparatystycznych
  - Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych oraz w zakresie studiowanych specjalności, a także podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych
  - Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich, państw europejskich oraz pozaeuropejskich
  - Zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą
  - Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy w obszarach polityki, gospodarki, wojskowości, dziedzictwa kulturowego
  - Kojarzy powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi
  - Rozumie rozwój w czasie zjawisk i procesów dziejowych oraz metodę ich diachronicznego przedstawiania
  - Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość oraz tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw
  - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych, zna akty prawne regulujące gromadzenie akt, dotyczące prawa autorskiego i o ochronie danych osobowych, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Zna różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badań nad wybraną epoką historyczną oraz metody i narzędzia właściwe dla warsztatu naukowego w zakresie studiowanych specjalności; ma wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, metodyki wykonywanych zadań w obszarze działalności pedagogicznej
  - Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki zewnętrznej, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych, w zakresie edycji źródłowych oraz działaniach pedagogicznych
  - Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji, rozumie ich przydatność w badaniach historycznych, w pracach edytorskich, w działaniach pedagogicznych; zna sposoby zarządzania dokumentacją współczesną, zna kategorie i formy dokumentacji, ma wiedzę o tworzeniu systemów komputerowych do
  zarządzania dokumentacją
  - Definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych, rozumie i objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
  - Kojarzy powiązania interdyscyplinarne i komparatystyczne historii oraz nauk pokrewnych, a także w zakresie studiowanych specjalności z innymi naukami i obszarami nauk; rozumie zastosowanie metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka oraz w pracy w obszarze studiowanych specjalności
  - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu historii historiografii i metodologii historii
  - Wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Opisuje wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różne stanowiska reprezentowane w naukach historycznych
  - Zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych oraz zagadnień w obszarze studiowanych specjalności przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny
  - Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współczesnych instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną oraz wiedzę z zakresu studiowanych specjalności
  - Posiada pogłębioną wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności

  2. W kategorii umiejętności:
  - Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności na etapie heurezy, a także umiejętności badawcze, edytorskie, pedagogiczne w sposób uporządkowany i systematyczny wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji; wykazuje umiejętność samodzielnego podejmowania profesjonalnych działań oraz krytycznej ich oceny; posiada umiejętność poprawnej interpretacji aktów prawnych regulujących działalność instytucji naukowo-badawczych oraz społeczno-oświatowych (archiwów, bibliotek), instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
  - Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych uwzględniających kryterium chronologiczne, merytoryczne oraz specjalistyczne, a także kierunków badań w obszarze studiowanych specjalności
  - Formułuje tematy badawcze, stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz w zakresie studiowanych specjalności, posiada umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy dotyczącej praw autorskich i własności intelektualnej; posiada umiejętności diagnostyczne oraz rozwinięte kompetencje komunikacyjne w obszarach działalności pedagogicznej
  - Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii oraz zagadnień i projektów w obszarze studiowanych specjalności
  - Stosuje świadomie terminologię fachową właściwą dla nauk historycznych i pokrewnych oraz terminologię fachową właściwą dla obszarów studiowanych specjalności zarówno w pracy badawczej, edytorskiej, jak i działaniach pedagogicznych oraz w popularyzacji nauk studiowanego kierunku; posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań, prac edytorskich oraz działań pedagogicznych teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci
  - Dobiera świadomie metody i narzędzia badawcze właściwe dla wybranej dziedziny historii oraz dziedzin w obszarach studiowanych specjalności, pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów
  - Systematyzuje informacje dotyczące nauk studiowanego kierunku oraz pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp.
  - Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę, analizę oraz interpretację źródeł historycznych w zakresie badań historycznych, edycji źródeł, działań pedagogicznych
  - Analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie
  - Stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań oraz innych działań w obszarze studiowanych specjalności; rozumie ich rolę w komunikacji społecznej
  - Kieruje pracą zespołu lub wykonuje zadania we współpracy z innymi członkami zespołu, w tym również reprezentującymi różne dyscypliny wiedzy oraz różne kręgi kulturowe, potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania
  - Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną, kompetencje i doświadczenia badawcze w sposób krytyczny i uzasadnia własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych oraz innych zagadnień w obszarze studiowanych specjalności
  - Argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej, wykorzystując wiedzę i własne doświadczenia badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów historiograficznych
  - Posiada umiejętność poprawnego pisania w języku ojczystym stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego oraz właściwe dla studiowanych specjalności
  - Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie poprawnego komentowania, opatrywania przypisami oraz przygotowania do publikacji tekstów, zgodnie z kanonami krytyki przyjętymi w wybranej dziedzinie nauk studiowanego kierunku
  - Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk studiowanego kierunku
  - Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk studiowanego kierunku
  - Tłumaczy, objaśnia i wykorzystuje teksty źródłowe w jednym języku starożytnym lub/i dawnym w badaniach oraz innych działaniach w obszarze studiowanych specjalności
  - Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu w sposób świadomy i krytyczny
  - Posiada umiejętność pisania prostych tekstów fachowych z zakresu historii oraz studiowanych specjalności w przynajmniej jednym języku nowożytnym
  - Stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą badawczą, edytorską, pedagogiczną oraz popularyzacją wiedzy historycznej oraz wiedzy z zakresu studiowanych specjalności; ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej
  - Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny
  - Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne
  - Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym
  - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań zawodowych
  - Docenia, szanuje i jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe swojego regionu, Polski, oraz Europy
  - Aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych i aktualnych debatach oraz w przekazywaniu informacji o nich osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców; podejmuje działania pedagogiczne i wyzwania zawodowe w różnych środowiskach społecznych, jest przekonany o ich sensie, wartości i potrzebie
  - Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne w obszarach studiowanego kierunku; ma świadomość profesjonalizmu
  - Umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę historyczną i kulturę pamięci w różnych środowiskach oraz wiedzę z zakresu studiowanych specjalności; potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

  Cele praktyki:
  - nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych;
  - wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
  - zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  - instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
  - instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,
  - wydawnictwa i środki masowego przekazu,
  - instytucje finansowe, instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

  Praktyka dla specjalności nauczycielskiej.
  Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany jest do odbycia praktyki.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
  - zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności: poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesu pedagogicznego oraz prowadzonej dokumentacji,
  - obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk oraz aktywności uczniów: toku metodycznego lekcji, interakcji nauczyciel – uczeń oraz interakcji między uczniami, procesów komunikowania, sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, sposobu oceniania uczniów, sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, dynamiki i klimatu społecznego klasy, funkcjonowania w czasie zajęć poszczególnych uczniów, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, organizacji przestrzeni w klasie,
  - współdziałanie z opiekunem praktyk w: planowaniu i przeprowadzaniu zajęć, organizowaniu pracy, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowaniu przestrzeni klasy,
  - pełnienie roli nauczyciela: samodzielne prowadzenie lekcji oraz wypełnianie innych zadań podejmowanych przez nauczyciela w toku pracy pedagogicznej,
  - analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela, ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
  - zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony dzienniczek praktyk) oraz pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Jest przygotowany do pracy w archiwach zakładowych i specjalnych, w placówkach muzealnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, urzędach. Absolwent specjalności nauczycielskiej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem, posiadającym uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na etapach edukacyjnych określonych przez właściwego ministra. Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Translatorium z języka łacińskiego
2
III - Kierunkowe
Nauki pomocnicze historii
5
Warsztat naukowy historyka
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (konwersatorium)
2
Psychologia społeczna
2
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Translatorium z języka łacińskiego
2
III - Kierunkowe
Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej
2
Edytorstwo źródeł historycznych
2
Nauki pomocnicze historii
3
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka historii
4
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
4
Emisja głosu
2
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy
3
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej
3
Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku
3
Statystyka i demografia historyczna
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka historii
3
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
3
V - Specjalizacyjne
Blok specjalizacyjny do wyboru
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Absolwent na rynku pracy
3
Historia a pamięć – wybrane aspekty
2,5
Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
2,5
V - Specjalizacyjne
Blok specjalizacyjny do wyboru
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
3
SUMA
29,5