Historia średniowieczna Polski

Medieval History of Poland

2019L

Kod przedmiotu1426S1O-HISTSPOLh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenauki pomocnicze historii, wprowadzenie do badań historycznych, historia średniowieczna powszechna
Wymagania wstępneznajomość podstawowych faktów związanych z historią średniowieczną Polski; umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej
Opis ćwiczeńHistoria średniowieczna Polski od początków państwowości do roku 1506. Zagadnienia szczegółowe: Wprowadzenie do zajęć z historii średniowiecznej Polski. Monarchia pierwszych Piastów. Upadek państwowości polskiej i jej odrodzenie. Polska okresu rozbicia dzielnicowego. Ku zjednoczeniu Polski. Sukcesja Kazimierza III Wielkiego. Polska za panowania Kazimierza III Wielkiego (społeczeństwo, gospodarka, kultura). Związki Polski i Litwy w XIV w. Wielka wojna z zakonem krzyżackim (1409-1411). Polska w okresie rozwoju ruchu husyckiego. Polska za Kazimierza IV Jagiellończyka. Wojna trzynastoletnia (1454-1466). Gospodarka, społeczeństwo, kultura w XV i na początku XVI w. Kolokwium zaliczeniowe (semestralne).
Opis wykładówZaznajomienie studentów z najwcześniejszą historią Polski. Przedstawienie dziejów kształtowania się państwowości, od czasów plemiennych do monarchii pierwszych Jagiellonów. Mechanizmów terytorialnego rozwoju i wzrostu politycznego znaczenia państwa polskiego w Europie środkowo-wschodniej. Zapoznanie z podstawowymi źródłami i literaturą - obrazującymi te procesy. Skłaniając się do omówienia wybranych zagadnień z dziejów Polski w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej, społecznej, gospodarczej, historii kultury elitarnej oraz stosunków polsko-krzyżackich w XIV-XV w.
Cel kształceniaZaznajomienie studentów z wiedzą dotyczącą przemian polityczno-społecznych, gospodarczych i kulturalnych na ziemiach polskich w średniowieczu. Przedstawienie zmieniającej się pozycji państwa polskiego w Europie środkowo-wschodniej w powyższym okresie oraz zapoznanie z podstawowymi źródłami i literaturą - obrazującymi te procesy.
Literatura podstawowa1) J. Wyrozumski , Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), Wielka historia Polski, t. t. 2, Kraków, 1999 2) K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), Wielka historia Polski, t. t. 3, Kraków, 1999 3) S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków, 2007 4) M.K. Barański, Historia Polski średniowiecznej, Kraków, 2012 5) M.K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa, 2008 6) U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa, 2011 7) tłum. M.Z. Jedlicki, Kronika Thietmara, , Kraków, 2002 8) tłum. R. Grodecki, Anonim tzw. Gall, Kronika polska, , Wrocław, 1996 9) Kosmas, Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wodzisław Śląski, 2012 10) Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, Kronika Polska, tłum. B. Kürbis, Wrocław, 1996 11) tłum. J. Żerbiłło, Kronika Jana z Czarnkowa,, Kraków, 1996 12) Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, ks. 10, 10 i 11, 11, 11 i 12, 12, tłum. J. Mrukówna, Warszawa, 1981-2006 13) tłum. J. Matuszewski, Najstarszy zwód prawa polskiego, , Warszawa, 1959
Literatura uzupełniająca1) G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, t. 1: Trudne początki, t. 2: Od Krewa do Lublina, cz. 1,, Poznań, 1998, 2007 2) red. M. Biskup i R. Czaja, Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, Warszawa, 2008 3) red. A. Gieysztor i H. Samsonowicz, Dzieje Mazowsza do 1526 roku, Warszawa, 1994 4) S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409 – 1411, Malbork, 2010 5) J. Nikodem, Witold. Wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), Kraków, 2013 6) B. Śliwiński, Bezprym pierworodny syn pierwszego króla Polski, Kraków, 2014 7) A.Teterycz-Puzio, Bolesław II Mazowiecki. Na szlakach ku jedności (ok. 1253/58-24 IV 1313), Kraków, 2015 8) red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Vademecum historyka mediewisty, Warszawa, 2012 9) O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków, 1985 10) Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków, 2005
UwagiNieobecności na ćwiczeniach - zaliczenie ustne na konsultacjach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski.