Historia starożytna

2019L

Kod przedmiotu1426S1O-HISTSTA2h
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGeografia, geografia historyczna, historia, historia literatury, historia kultury
Wymagania wstępneStudent zna periodyzację dziejów, potrafi wyznaczyć cezyry czasowe poszczególnych epok i określić jakimi procesami i wydarzeniami są one uwarunkowane. Zna pojęcie cywilizacji, które potrafi rozwinać w oparciu o wybrane przykłady
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują przepracowanie w oparciu o podane źródła i literaturę fachową wybranych zagadnień z zakresu historii starożytnej krajów Bliskiego Wschodu, Grecji oraz Rzymu. Tematyka ćwiczeń w semestrze letnim w głownej mierze koncentruje się na problemach związanych z historią starożytnego Rzymu: 1. Monarchie hellenistyczne – kształtowanie się społeczeństwa, gospodarka, przemiany religijne i kulturowe. 2. Początki Rzymu wedle tradycji i historiografii 3. Walki plebejuszy z patrycjuszami (do roku 287 p.n.e.) – geneza, ustawodawstwo i konsekwencje 4. Republikańskie instytucje polityczne w Rzymie w V-I w. p.n.e. 5. Wojny punickie. Geneza konfliktów, przebieg, główne postaci i skutki polityczne. 6. Podboje Juliusza Cezara i II wojna domowa. 7. Wojny domowe po śmierci Juliusza Cezara. 8. „Komedia Republiki” i pryncypat Augusta. 9. Rządy dynastii julijsko-klaudyjskiej (14-68 n.e.) 10. Początki i rozwój chrześcijaństwa w I-II wieku. 11. Główne kierunki polityki rzymskiej w okresie panowania Antoninów. 12. Geneza utworzenia dominatu i rządy Dikolecjana. 13. Panowanie Konstantyna Wielkiego. 14. Rządy dynastii walentyńsko-teodozjańskiej 15. Ewaluacja historiograficznego sporu o przyczyny upadku zachodniej części Imperium Romanum
Opis wykładówNa wykładzie omawiane są polityczne, społeczne, religijne i kulturowe procesy zachodzące w starożytności. W semestrze letnim wykłady koncentrują się na historii starożytnego Rzymu. Poruszają zagadnienia odnoszące się zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej sytuacji Rzymu - szczególnie eksponując związki międzykulturowe i charakterystyczne elementy przesądzające o rozwoju tej cywilizacji, a także o mechanizmach długiego trwania Imperium Romanum w perspektywie historycznej. Podczas wykładów w miarę możliwości prezentowane są najnowsze tendencje w nauce światowej i omawiana jest polska i zagraniczna literatura przedmiotu. Tematyka wykładów w semestrze letnim: 1. Oddziaływanie Grecji na kulturę rzymską. Problem Wielkiej Grecji. 2. Problem imperializmu rzymskiego 3. Państwa hellenistyczne a Rzym. Wojny macedońskie. 4. Państwa hellenistyczna a Rzym. Wojny syryjskie. 5. Kwestia agrarna w w Rzymie (II-I w. p.n.e.). 6. Wielkie powstania niewolnicze. 7. Sytuacja polityczna i społeczna Rzymu w I w p.n.e. 8. Wojsko jako rękojmia sukcesów rzymskich (III w. p.n.e.-I w. n.e.). 9. Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w okresie panowania Flawiuszów (69-96). 10. Sytuacja Rzymu w okresie panowania Sewerów (193-235). 11. Problem kryzysu III wieku. Problem niejednoznaczności oceny okresu. 12. Sytuacja Imperium Romanum po śmierci Konstantyna II (do 363 roku). 13. Przemiany religijne w Imperium Romanum (I-IV wiek). 14. Problem upadku zachodniej części cesarstwa w ujęciu źródłowym i historiograficznym. 15. Sytuacja we wschodniej części cesarstwa w V i początkach VI wieku.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z kluczowymi wydarzeniami politycznymi, procesami ekonomicznymi, religijnymi i kulturowymi przebiegającymi w starożytności
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Alfoldy G., wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 1998r., tom 2) Kolb F., wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Ideał późnoantycznego władcy, 2008r., tom 3) Schumacher L., wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, 2005r., tom 4) Zanker P., wyd. Wydawnictwo Naukowe UAM, August i potęga obrazów, 1999r., tom 5) Wells C., wyd. Prószyński i S-ka, Cesarstwo rzymskie, 1992r., tom
UwagiStudenci przygotowują się do zajęć w oparciu o źródła oraz literaturę fachowa (podawaną i omawianą każdorazowo na zajęciach). Ważne: studenci nie korzystają na zajęciach z książek, a zwłaszcza z wydruków stron internetowych.